1 min read

Ubuntu/Debian Apache SSI Ayarları

Bu yazımızda Apache SSI’ı nasıl aktifleştirip çalıştıracağımızdan bahsedeceğim. Öncelikle bu anlatılanlar hepsi Debian üzerinde gerçekleşmektedir. Ubuntu ve Debian türevlerinde de çalışması muhtemeldir.

sudo a2enmod include

Apache config dosyasını açıyoruz.

vim /etc/apache2/sites-available/default

Aşağıdaki satırları arıyoruz.
Benim çalıştığım dizin /var/www/ olduğu için bu dizinle ilgili Directory tanımı yapılmış kod bloğunu arıyorum.

<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
</Directory>

Bulduğumuz satırları aşağıdaki gibi kaydedip kapatıyoruz.

<Directory /var/www/>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews Includes
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
</Directory>

Daha sonra apache dir.conf dosyamızı açıyoruz.

vim /etc/apache2/mods-availables/dir.conf

Aşağıdaki satırı arıyoruz.

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

Bulduğumuz satırın sonuna yeni bir uzantı yani .shtml’i aşağıdaki gibi ekleyip kaydediyoruz.

 DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm index.shtml

Tekrar conf dosyamızı açıyoruz.

vim /etc/apache2/sites-available/default

Aşağıda verilen kodları </directory> ‘den önce ekliyoruz.

AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml

Apache2 restart atıyoruz.

sudo service apache2 restart